Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen ”Tornebakken

Formandsberetning ved generalforsamlingen tirsdag den 11. marts 2014

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 3 bestyrelsesmøder, og ind imellem vender vi spørgsmål via e-mail. Vores arbejde er alsidigt og dækker mange emner, som skitseret herunder.

Hjemmeside

Vi vil gerne reklamere for vores hjemmeside, som er blevet færdig i årets løb. Vi oplever, at ejendomsmæglerne benytter hjemmesiden, hvor de kan hente relevante papirer i forbindelse med en ejendomshandel. På www.grf-tornebakken.dk finder I oplysninger om foreningen samt links til væsentlige love og regler, ligesom I kan skrive kommentarer til bestyrelsen.

Brugernavn: grundejer

Password: tornebakken

Klik på Kommentarer i venstre side – så er du inde og kan læse indkomne kommentarer og selv oprette én.

Kontingenter

Vi er glade for at kunne sige, at alle kontingenter er blevet betalt, og lidt mere til, idet to grundejere har betalt dobbelt og dermed forud. Et kontingent på 100 kr. er der ikke mange grundejerforeninger, der kan nøjes med.

Vejskilt

Leer-Ager fik et nyt vejskilt sat op i foråret 2013 efter forudgående mange måneders tovtrækkeri med kommunen om vejens ejerskab. Kommunen måtte i december 2012 erkende, at Leer-Ager er en kommunal vej ligesom alle andre veje i vores udstykning. Det er blevet slået fast, efter at bestyrelsen bad om aktindsigt tilbage fra før udstykningens start.

Fejning af veje og stier

Vi har haft kontakt til kommunen for at spørge til deres forpligtelse til at feje veje og stier i vores udstykning. Beskeden er, at vi nu får fejet vejene 2 gange årligt og stierne 4 gange årligt. Det skal lige nævnes, at vi også kontakter kommunen når skolestien op til Kirkevej trænger til fejning, når det har stormet så meget, at stien er fyldt med nedfaldne grene og blade.

Der ligger i øjeblikket rigtig meget nedfald fra træer og buske på fortove og i rendestene, som den enkelte grundejer har pligt til at fjerne.

Klipning af hække og beplantning ud over fortov

Klipning af hække og anden beplantning, der vokser ud over fortov og kørebane hører forsommeren til. Så frem med hækkesaksen, når bevoksningen dækker rabatten. Det skal den enkelte grundejer selv være opmærksom på, og bør ikke være bestyrelsens opgave at erindre om. Der er behov for at minde om, at rabatten ikke er en del af parcellens areal. At plante hækken i skel er derfor en rigtig dårlig ide.

Reglerne om beskæring fremgår af kommunens hjemmeside samt vores egen hjemmeside under love og regler/haveaffald.

Hundelorte

Et tilbagevendende problem er de mange hundelorte, der ligger rundt omkring til gene for de berørte grundejere og fodgængere. Det er værst på By-Lyngen og Tornebakken samt stien mellem disse. Det er ikke til at afgøre, om det er hundeluftere i vores eget område eller udefra kommende, der er synderne. Vi kan alene endnu engang erindre om hundelufternes pligt til at opsamle efterladenskaberne i medbragt pose.

Fortovsrenovering

Desværre kunne kommunen sidste år ikke afse midler til at videreføre tidligere års fortovsrenoveringer eller kantsten. Flere grundejere har skrevet om kantstenene ud for By-Lyngen 4, som helt er smuldret væk, og det er også galt mange andre steder. Jeg har for en uge siden skrevet til kommunen og bedt om en tilbagemelding på dette års renovationsarbejde.

Efterårsbrev om renholdelse af fortove

Bestyrelsen rundsendte i november måned et efterårsbrev til grundejerne med henblik på at komme i dialog omkring renholdelse af vores fortove.

Vi havde forinden indhentet et tilbud fra en lokal entreprenør om en grundig oprensning af alle fortovsstrækninger og derefter ukrudtbrænding 4 gange over sommeren. Udgiften ville medføre en kontingentforhøjelse på ca. 200 kr. om året.

Via hjemmesiden har vi modtaget 7 kommentarer, hvoraf kun 2 er for en fælles renholdelse via kontingentet.

Jeg har herudover modtaget 4 beskeder via hjemmesiden i min indbakke, hvoraf kun en enkelt var for forslaget.

Det ses, at kun en meget lille andel af grundejerne har fundet det relevant at kommentere på bestyrelsens forslag, og at kun 3 af de besvarede kommentarer kunne gå ind for forslaget. Der har derfor ikke været basis for bestyrelsen for at fremsætte et forslag på dagens generalforsamling.

En af de tilbagemeldinger vi har fået, vil jeg gerne læse op, for synspunktet dækker givet vis manges holdning:

”Jeg har i et stykke tid haft Efterårsbrevet liggende på mit skrivebord - mens jeg har ladet forslaget om fælles vedligeholdelse bundfælde!!

Et løst overslag fra min side, siger: Højest 10% af grundejerne vedligeholder ikke på en tilfredsstillende måde - eller slet ikke.

Spørgsmålet er: Hvem er usolidarisk - de 90% eller de 10%?

Det siger naturligvis sig selv - men, hvad gør vi ved det?

Mit forslag er, at vi (dvs. bestyrelsen) begynder en langsigtet påvirkning af de grundejere, som ikke vedligeholder deres arealer. Jeg tror på, at gentagne henvendelser - mundtlige så vel som skriftlige - vil have en vis virkning. I forbindelse med henvendelserne bør medlemmerne i grundejerforeningen oplyses om, hvem der er rettet henvendelse til. Det er jo så muligt for os menige medlemmer at lade et ord falde til "grisene".

Jeg mener, det er lidt af en falliterklæring, at resten af grundejerne skal påtage sig betaling for vedligeholdelse hos dem, som ikke selv gider.”

Bestyrelsen afventer nu spændt de tilstedeværendes kommentarer til emnet.

Med venlig hilsen

Anne-Grethe Nielsen

Formand

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk