Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen ”Tornebakken

 

 

 

 

Formandsberetning ved generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2019

 

 

 

Landsdækkende netværk for bestyrelser i boligforeninger

Vi har ultimo januar måned fået en henvendelse fra et bestyrelsesmedlem (Claus Behn) fra en ejerforening på Christianshavn. Han og bestyrelsen har savnet at kunne spare med andre bestyrelser om forskellige udfordringer, så han har oprettet et gratis netværk for bestyrelser i ejer- og andelsboligforeninger i Danmark, hvor man kan udveksle erfaringer.

 

Bestyrelsen har fundet initiativet interessant og nogle af os har oprettet os på siden www.trikel.dk, hvor vi løbende følger de indlæg, der kommer. Flertallet af indlæg er fra ejerforeninger eller andelsboligforeninger og kun enkelte fra grundejerforeninger. Men nu har vi muligheden for at hente gode råd fra andre eller selv at sprede gode råd. Alle kan logge sig ind og følge med på siden.

 

Nabohjælp

Efter at vi i 2017 blev tilsluttet Nabohjælp.dk og fik opsat skilte ved de 3 indfaldsveje/-stier til udstykningen har 19 grundejere tilmeldt sig ordningen. Antallet har ikke ændret sig det sidste års tid, men rigtig mange af os har lavet aftaler med de nærmeste naboer ved ferie eller sygdom. Vil man imidlertid gerne orienteres om utilsigtede hændelser i udstykningen eller selv sprede oplysninger ud om sådanne, er det nødvendigt at tilmelde sig på hjemmesiden.

 

Nabohjælp.dk har den 2. marts rundsendt en e-mail og spurgt, om man vil have besøg af en af deres eksperter i indbrudssikring. Vi har ikke kunnet nå det til denne generalforsamling, men vi tager lige en drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde, så vi kan planlægge det til generalforsamlingen i 2020.

 

Efterårsbrev

I efteråret udsendte bestyrelsen et efterårsbrev, hvor vi orienterede om problemer med at få etableret fibernet i netop vores udstykning, om Udsholt Vandværks problem med bevoksning i rabatten mellem skel og fortov samt det evindelige problem med hundeefterladenskaber.

 

Der har i en periode været opsat skilte ved de tre stier og grundejerne har på min adresse kunnet hente en selvklæbende mærkat til de røde skraldespande. Kun få har hentet mærkater og de to skilte opsat på græsrabatten på stien ned til Blistrup Midtpunkt blev fjernet/ødelagt efter 3 uger. Så det er virkelig op ad bakke!

 

Fortovsrenovering og vejstriber

I marts 2018 sendte jeg syv tip via kommunens hjemmeside om nødvendige renoveringer m.m. i udstykningen. Fire tip blev ikke prioriteret fra kommunens side, så det blev alene til ny vejafmærkning med trekantstriber ud for Tornebakken 1 og til opretning af fortov omkring brønddæksel ud for Tornebakken 19 samt til hulning ved postkasse på By-Lyngen 24.

 

Jeg fortsætter med at sende tip til kommunens hjemmeside om de mest presserende renoveringer.

 

Hvad gør bestyrelsen iøvrigt?

  • Vi gør kommunen opmærksom på behovet for fejning af vejene, selvom det faktisk er obligatorisk, at vi får fejet 2 gange årligt!
  • Vi beder hvert år kommunen om at beskære og fjerne ukrudt (lange brændenælder) langs skolestien op til Kirkevej, idet kommunen ejer det beplantede areal vest for stien.

 

 

 

Hvad har grundejerne bl.a. pligt til at gøre?

  • at fjerne nedfaldne grene samt andet nedfald på fortovene, så der er fremkommeligt efter storm og stærk blæst. Især birketræer har meget nedfald
  • at glatførebekæmpe (sne og is) på sin del af fortovet
  • at renholde fortov og rabat for ukrudt
  • at klippe hækken ind til skel og i øvrigt ikke plante eller bygge ud over skel. Vær derfor opmærksom på, at der skal være 2 m fra vejkanten ind til skel. Fortovet er 1,5 m og i rabatten er nedgravet telefon-, vand- og el ledninger.

 

Fremkommelighed på Peder Thomsensvej om vinteren

Igen i vinter har det pga. sne og is været næsten umuligt at bevæge sig ned ad Peder Thomsensvej med livet i behold. Kommunen sørger kun for saltning på den lille sti mellem By-Lyngen nr. 8 og 10 men ikke, hvor stien går over i Peder Thomsensvej.

 

Jeg har den 31. januar 2019 skrevet til kommunen, Teknik og Miljø og beskrevet vores problem med at komme helskinnet fra By-Lyngen nr. 8 og 10 til Blistrup Midtpunkt:

 

”Det er ikke brugbart for skolebørnene, dårligt gående eller personer med rollator (som vi har i andelsboligerne nederst på By-Lyngen).

 

Den lille saltspreder starter sin tur fra Peder Thomsensvejs begyndelse, men begynder først at salte, når den når til stien, der fører op mellem By-Lyngen 8 og 10. Derefter kører den hen til næste sti, der går op til Kirkevej. Vi ønsker, at den starter med at salte nede fra busstoppestedet ved Blistrup Midtpunkt, så det bliver muligt at gå sikkert på et smalt stykke helt op til By-Lyngen.”

 

Kommunen har svaret:

Peder Thomsensvej er privat fællesvej, så det er tilstødende ejendomme der skal salte og snerydde.

 

Ifølge beboerne på Peder Thomsensvej (og hvad jeg selv erindrer) har kommunen for år tilbage saltet vejen fra busstoppestedet og op til By-Lyngen nr. 8 og 10. Ingen ved, hvorfor det er ophørt og Peder Thomsensvej nr. 1, 3 og 12 er ikke blevet oplyst om, at vejen er overgået til privat fællesvej. Derfor sker der intet hverken med asfaltering eller saltning. Vejstykket er blevet til et ingenmandsland. Det agter jeg at arbejde videre med.

 

 

 

Anne-Grethe Nielsen

Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

www.grf-tornebakken.dk

Brugernavn: grundejer

Password:     tornebakken

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk