Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

”GRUNDEJERFORENINGEN TORNEBAKKEN”

 

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017, kl. 19:00 i Blistrup Medborgerhus:

 

Der var 16 parceller repræsenteret ved generalforsamlingen.

Formanden Anne-Grethe Nielsen bød forsamlingen velkommen.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kai Ambus, der blev valgt. Kai Ambus takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed var beslutningsdygtigt.

 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden læste sin beretning op, hvorefter dirigenten spurgte, om der var spørgsmål.

(Beretningen uddeles sammen med referatet)

Bo Andersen havde sidste år rejst spørgsmålet om Nabohjælp, og ville høre hvad bestyrelsen havde foretaget i den anledning.

Der blev en kortvarig meningsudveskling om spørgsmålet, og konklusionen blev at bestyrelsen undersøger nærmere, om foreningen kan tage initiativ til en samlet løsning for hele grundejerforeningen, eller vi kan/skal informere grundejerne om mulighederne.

Tak til Bo Andersen for spørgsmålet.

 

Formandens beretning blev dermed enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 3 Regnskaber

  1. Kasserer Kirsten Ambus henviste til det omdelte regnskab for 2016 og kunne meddele, at der pr. 31.12.2016 ingen restancer af kontingent. Tværtimod var der indbetalt 500 kroner for meget. Kirsten nævnte, at budget for kontorhold var overskredet væsentlig, hvilket beror på, at der var indkøbt girokort til en 5 årig periode.

  Regnskabet viste et underskud på 952,31 kroner og en egenkapital på 86.614,95 kroner.

  Regnskabet godkendt.

   

  1. Fastsættelse af diæter til bestyrelsen, som er samme beløb som de foregående år.

  Bestyrelsens forslag:

  Formand kr. 2.500,-

  Kasserer kr. 2.500,-

  Sekretær kr. 1.000,-

  Bestyrelsens forslag til diæter blev godkendt.

   

  1. Fastlæggelse af kontingent til grundejerforeningen. Bestyrelsens forslag på kr. 100,- pr. år blev

  godkendt.

   

  1. Det omdelte budget for 2017, blev gennemgået af kassereren. Snerydning var sat til 1.500 kroner p.g.a at vi allerede i 2017 har fået ryddet 2 gange. Budgettet viste et beregnet underskud på 1.600 kroner.

  Budget blev godkendt.

   

  Pkt. 4 Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

 

 

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

Kirsten Ambus nuværende kasserer blev valgt for de næste 2 år

Severin Finderup Bestyrelsesmedlem blev valgt for de næste 2 år

Henrik Hansen Bestyrelsesmedlem blev valgt for de næste 2 år

Henrik Børgesen Suppleant blev valgt for 1 år

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Pkt. 6 Valg af revisor og revisorsuppleant

Henning Gröntved 1. revisor blev valgt for de næste 2 år

Kjeld Schmidt revisorsuppleant blev valgt for 1 år

 

Pkt. 7 Eventuelt

 

I forlængelse af debatten om nabohjælp, blev der spurgt om antal indbrud i området. Ingen kendte nøjagtige tal, - men flere kendte til, at der havde været indbrud.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til Formanden Anne-Grethe Nielsen for afsluttende bemærkninger.

 

Anne-Grethe Nielsen takkede dirigenten for veludført arbejdet og ønskede de fremmødte en fortsat god aften.

 

 

Severin Finderup, referent Kai Ambus, dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk