Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

   ”GRUNDEJERFORENINGEN TORNEBAKKEN”

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2013, kl. 19:00 i Blistrup Medborgerhus:

Der var 15 parceller repræsenteret ved generalforsamlingen.

Formanden Anne-Grethe Nielsen bød forsamlingen velkommen.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kai Ambus, der blev valgt.

Kai Ambus takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2 Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning var blevet omdelt. Efter formandens mundtlige gennemgang af sin beretning spurgte dirigenten om kommentarer hertil, hvilket var tilfældet:

Christian, By-Lyngen 21, havde modtaget brev fra kommunen om, at han skulle betale for vejbelysningen fra 1. januar 2014, da han – ifølge kommunen - boede på en privat fællesvej. Christian har gjort kommunen opmærksom på, at By-Lyngen er en offentlig vej, og at han ikke skulle betale for belysningen. Det har kommunen efterfølgende givet ham ret i.

Formanden supplerede med at hun, som formand for grundejerforeningen, havde modtaget et lignende brev. Formanden skrev dette til kommunen:

Grundejerforeningen har ingen private fællesveje – alle er kommunale – også Leer-Ager. Det ved Jan Levring alt om, da vi har skrevet sammen i ½ år om den sag.

Kommunen har svaret:

Det er en fejl, at I har modtaget brevet, og I bør ikke modtage mere i sagen. Vi har noteret, at Leer-Ager ved en fejl har fremgået som privat fællesvej.

Pkt. 3 Regnskaber

  1. Kasserer Kirsten Ambus beklagede fejlene i periodeangivelserne i det udsendte regnskab og budget. Regnskabet dækker perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 og budgettet dækker perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013.  Herefter blev regnskabet gennemgået, og Kirsten Ambus oplyste, at der ved årets udgang var 2 kontingentrestancer, hvoraf den ene blev betalt lige efter nytår. Herudover har 4 parceller indbetalt for meget i kontingent. Disse beløb er konteret som forudbetalinger i regnskabet.  Regnskabet blev herefter godkendt.

  2. Fastsættelse af diæter til bestyrelsen, som er samme beløb som de foregående år.

Bestyrelsens forslag:

Formand kr. 2.500,-

Kasserer kr. 2.500,-

Sekretær kr. 1.000,-

Bestyrelsens forslag til diæter blev godkendt.

  1. Fastlæggelse af kontingent til grundejerforeningen.

Bestyrelsens forslag på kr. 100,- pr. år blev godkendt.

  1. Godkendelse af budget for 2013. Der blev udleveret et revideret budget, da oprettelse af  grundejerforeningens hjemmeside bliver lidt dyrere end forudset i det først udsendte.

Kassereren henviste til noterne i budgettet, idet der er en vis usikkerhed omkring omkostningerne til snerydning. Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.

Pkt. 4 Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

Anne-Grethe Nielsen - Formand - Ikke på valg

Lone Mørck -  Næstformand - Ikke på valg

Kirsten B. Ambus - Kasserer  - blev valgt for de næste 2 år

Torben Erikstrup  -  Bestyrelsesmedlem - blev valgt for de næste 2 år

Karl Damkjær -  Bestyrelsesmedlem  - Ikke på valg

Michael Lund Johansen -  Bestyrelsesmedlem -  blev valgt for de næste 2 år

Severin Finderup  -  Suppleant -  på valg for 1 år (modtog genvalg)

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 6 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Christian Bitsch -  1. revisor  -  ikke på valg

Henning Gröntved -  2. revisor  -  blev valgt for de næste 2 år

Kjeld Schmidt - revisorsuppleant - på valg for 1 år (modtog genvalg)

Pkt. 7 Eventuelt

Der var en del kritik af den støj, som de unge knallertkørere udøver på By-Lyngen. På den anden side var der enighed om, at de derudover ikke var noget problem. Formanden lovede at tage kontakt til de unge og deres forældre, se i øvrigt sidste afsnit i formandens beretning.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19:20.

Torben Erikstrup, referent                                                                             Kaj Ambus, dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk