Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

 

”GRUNDEJERFORENINGEN TORNEBAKKEN”

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014, kl. 19:00 i Blistrup Medborgerhus:

Der var 18 parceller repræsenteret ved generalforsamlingen.

Formanden Anne-Grethe Nielsen bød forsamlingen velkommen.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kai Ambus, der blev valgt.

Kai Ambus takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden læste sin beretning op, og beklagede, at den ikke var kopieret og fremlagt for deltagerne som sædvanligt. Efter den mundtlige gennemgang spurgte dirigenten om kommentarer til beretningen.

Der var tilkendegivelse om, at det ikke var i orden, at grundejerforeningens samtlige parceller (113 stk.) skulle til at betale for de få, som ikke kunne renholde deres fortove. Der var en generel tilslutning til denne indstilling.

Det blev påpeget, at der hænger en stor afbrækket gren fra et grantræ over fortovet i starten af By-Lyngen, ligesom der ligger grenaffald til gene for alle forbipasserende. Formanden lovede at kontakte ejeren og bede om fjernelse af nævnte.

Pkt. 3 Regnskaber

  1. Kasserer Kirsten Ambus henviste til det omdelte regnskab for 2013 og kunne meddele, at der nu ikke var nogen kontingent restancer, men det har også kostet en del ”benarbejde”. Der er p.t. nu 2 som har betalt for meget! Udgiften til snerydning er faktisk fra 2012, men en meget sen fakturering er årsagen til denne sene postering. Udgiften til oprettelsen af hjemmesiden i 2013 bærer præg af etableringsomkostningerne. Udgiften fremover vil være på det niveau, som fremgår af budgettet for 2014. Herefter blev regnskabets øvrige poster gennemgået og med en total balance på ca. 85.800 kr., er vi fortsat i en rigtig god økonomisk situation.

Regnskabet blev herefter godkendt.

  1. Fastsættelse af diæter til bestyrelsen, som er samme beløb som de foregående år.

Bestyrelsens forslag:

Formand kr. 2.500,-

Kasserer kr. 2.500,-

Sekretær kr. 1.000,-

Bestyrelsens forslag til diæter blev godkendt.

  1. Fastlæggelse af kontingent til grundejerforeningen.

Bestyrelsens forslag på kr. 100,- pr. år blev godkendt. Det blev fremhævet, at dette kontingent nok var blandt et af de billigste.

  1. Der blev omdelt et budget for 2014, og kassereren gemmengik alle poster, men fremhævede, at det afsatte beløb på 2.000 kr. for snerydning var et meget groft skøn. En eventuel overskridelse bliver finansieret over kassebeholdningen. Budgettet er baseret på, at kontingentindtægterne dækker alle årets omkostninger. Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.

Pkt. 4 Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

Anne-Grethe Nielsen                Formand                              blev valgt for de næste 2 år

Lone Mørck                             Næstformand                       blev valgt for de næste 2 år

Kirsten B. Ambus                     Kasserer                             ikke på valg

Torben Erikstrup                       Bestyrelsesmedlem              ikke på valg

Karl Damkjær                          Bestyrelsesmedlem              blev valgt for de næste 2 år

Michael Lund Johansen             Bestyrelsesmedlem              ikke på valg

Severin Finderup                       Suppleant                            på valg for 1 år (modtog genvalg)

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 6 Valg af revisor og revisorsuppleant

Christian Bitsch                        1. revisor                             blev valgt for de næste 2 år

Henning Gröntved                     2. revisor                             ikke på valg

Kjeld Schmidt                           revisorsuppleant                  på valg for 1 år (modtog genvalg)

Pkt. 7 Eventuelt

Der blev udtrykt tilfredshed med de medlemmer, som har efterkommet bestyrelsens henvendelse om beskæring af bevoksning ud over fortov og vej. De medlemmer, som endnu ikke har efterkommet anmodningen vil blive kontaktet.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19:25.

Torben Erikstrup, referent                                                                       Kai Ambus, dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk