Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

 

”GRUNDEJERFORENINGEN TORNEBAKKEN”

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:00 i Blistrup Medborgerhus:

Der var 21 parceller repræsenteret ved generalforsamlingen.

Formanden Anne-Grethe Nielsen bød forsamlingen velkommen.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kai Ambus, der blev valgt. Kai Ambus takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed var beslutningsdygtigt.

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden læste sin beretning op, hvorefter dirigenten spurgte, om der var spørgsmål.

Bo Andersen fortalte om et afholdt møde i Medborgerhuset med politi, låsesmed og forsikringsfolk. Her var man fremkommet med et koncept af ”struktureret” nabohjælp, som havde vist sig at kunne være medvirkende til at reducere indbrud m.v. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med emnet og finde løsningsforslag til grundejerne.

Matrikel nr. 5 M blev også drøftet. Ifølge Bjørn Blangsted Henriksen, By-Lyngen 7 var han og Christian Hjortshøj i nr. 3 kommet overens om en deling med 2/3 dele til Christian og 1/3 del til Bjørn af de ca. 310 m², som ligger mellem de 2 parceller. De tilstedeværende grundejere havde ingen indvendinger mod dette.

Dog er matriklen i 1972 anlagt som offentlig vej, så bestyrelsen afventer kommunens undersøgelse.

Formandens beretning blev dermed enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 Regnskaber

  1. Kasserer Kirsten Ambus henviste til det omdelte regnskab for 2015 og kunne meddele, at der pr. 31.12.2015 var tabt kontingent i et insolvent dødsbo på 100 kr. De øvrige udgifter var som forventet, så årets resultat blev på 193,12 kr., og pr. 31.12.2015 havde vi en ”egenkapital” på 87.067,26 kr. Der var ingen spørgsmål hertil, og regnskabet blev derefter godkendt.
  2. Fastsættelse af diæter til bestyrelsen, som er samme beløb som de foregående år.

Bestyrelsens forslag:

Formand kr. 2.500,-

Kasserer kr. 2.500,-

Sekretær kr. 1.000,-

Bestyrelsens forslag til diæter blev godkendt.

  1. Fastlæggelse af kontingent til grundejerforeningen.

Bestyrelsens forslag på kr. 100,- pr. år blev godkendt.

  1. Det omdelte budget for 2016, blev gennemgået af kassereren, men hun fremhævede, at det afsatte beløb på 1.000 kr. for snerydning var et meget groft skøn. En eventuel overskridelse bliver finansieret over kassebeholdningen. Budgettet er baseret på, at der måske kan komme et mindre underskud på 848 kr. Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.

Pkt. 4 Indkomne forslag

       Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

Anne-Grethe Nielsen               Formand                             blev valgt for de næste 2 år

Lone Mørck                            Bestyrelsesmedlem             blev valgt for de næste 2 år

Karl Damkjær                          Bestyrelsesmedlem             blev valgt for de næste 2 år

Henrik Hansen                         Bestyrelsesmedlem             blev valgt for 1 år

Tine Nielsen                            Suppleant                           blev valgt for 1 år

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 6 Valg af revisor og revisorsuppleant

Christian Bitsch                       1. revisor                            blev valgt for de næste 2 år

Kjeld Schmidt                         revisorsuppleant                 blev valgt for 1 år

Pkt. 7 Eventuelt

Følgende emner blev fremført:

  • Tom, Tornebakken 8 fortalte, at Teknisk Forvaltning udsender breve vedrørende nedgravede olietanke, som inden 30/12-2018 skal graves op eller oprenses og fyldes med sand. Denne proces kan gøres meget billigere, hvis flere kan gå sammen om at få disse opgaver udført. Tom kunne fortælle at de var 6 som var gået sammen om at få det lavet på samme dag og havde fået tilbud på kun 2.000 kr. pr. tank.

De grundejere, der måtte ønske at være med i en fælles ordning og få et samlet tilbud på opgaven, kan rette henvendelse til Tom, som tilbød at være tovholder på opgaven.

  • Der var nogle drøftelser om snerydning. Steendysse-Åsen kan være et problem ved større snefald. Der blev fremført problemer ved andelsboligerne (som er en del af By-Lyngen), hvor der er stort behov for snerydning og saltning pga. ældre dårligt gående beboere samt besøgende hjemmehjælpere. Kommunen har for år tilbage sørget for snerydning og saltning, men dette er ophørt. Formanden udtalte, at hun ville tage sig af dette problem.
  • Der kom også kritik af, at der blev strøet alt for meget salt til skade for hundeluftning på vores fortove.
  • Yderligere var der kritik over, at kommunens sneryddere kørte med alt for stor hastighed igennem udstykningen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19:40.

Torben Erikstrup, referent                                                                      Kai Ambus, dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk