Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

”GRUNDEJERFORENINGEN TORNEBAKKEN”

 

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018, kl. 19:00 i Blistrup Medborgerhus:

 

Der var 21 parceller repræsenteret ved generalforsamlingen.

Formanden Anne-Grethe Nielsen bød forsamlingen velkommen.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kai Ambus, der blev valgt. Kai Ambus takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed var beslutningsdygtigt.

 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden læste sin beretning op, hvorefter dirigenten spurgte, om der var spørgsmål.

(Beretningen uddeles sammen med referatet)

Anne-Grethe Nielsen omtalte i beretningen, at bestyrelsen så småt er ved at se på muligheden for at få fibernet i vor udstykning/grundejerforening.

De fremmødte medlemmer tilkendegav, at det var en god ide og bestyrelsen skulle fortsætte undersøgelsen.

Mere om fibernet under eventuelt.

Formandens beretning blev dermed enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 3 Regnskaber

  1. Kasserer Kirsten Ambus henviste til det omdelte regnskab for 2017 og kunne meddele, at der pr. 31.12.2017 ingen restancer er af kontingent. Regnskabet viste et underskud på 3.038,84 kroner og en egenkapital på 83.551,11 kroner. Underskuddet var fremkommet ved større udgifter til snerydning og udgifter til Nabohjælpskilte.

Regnskabet godkendt.

 

  1. Fastsættelse af diæter til bestyrelsen, som er samme beløb som de foregående år.

Bestyrelsens forslag:

Formand kr. 2.500,-

Kasserer kr. 2.500,-

Sekretær kr. 1.000,-

Bestyrelsens forslag til diæter blev godkendt.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent til grundejerforeningen. Bestyrelsens forslag på kr. 100,- pr. år blev     

 godkendt.

 

  1. Det omdelte budget for 2018, blev gennemgået af kassereren.

Budgettet viste et underskud på 1.750 kroner.

Budget blev godkendt.

 

Pkt. 4 Indkomne forslag

       Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

 

 

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

Anne-Grethe Nielsen              Formand                             blev valgt for de næste 2 år

Lone Mørch                            Bestyrelsesmedlem             blev valgt for de næste 2 år

Karl Damkjær                         Bestyrelsesmedlem             blev valgt for de næste 2 år

Henrik Børgesen                     Suppleant                           blev valgt for 1 år

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Pkt. 6 Valg af revisor og revisorsuppleant

Christian Bitch                        2. revisor                            blev valgt for de næste 2 år

Kjeld Schmidt                         revisorsuppleant                blev valgt for 1 år

 

Pkt. 7 Eventuelt

 

Der bliver kørt for stærkt i udstykningen, hvilket flere mødedeltagere klagede over. Især har man bemærket en hvid bil flere gange, der kører typisk fra By-lyngen og mod øst op ad Tornebakken.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at alle kører med lav hastighed og at vi alle udviser et særligt hensyn til hinanden og især vore børn i udstykningen.

 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at Hajtænder både ved Tornebakkens østlige ende og ved udkørslen af udstykningen næsten er usynlige, samt at vejmidtestriberne samme steder, trænger til at blive malet op.

Anne-Grethe Nielsen takkede for oplysninger og vil snarest tippe kommunen herom.

 

Flere nye tilflyttere spurgte til nabohjælp og hvordan man kobler sig på Nabohjælp. Anne-Grethe Nielsen forklarede, at man kan oprette en profil på hjemmesiden eller via en App, hvorefter man får advarsler på sms, hvis nogen har set noget mistænkeligt i området. Man kan opfordre naboen til at gøre det samme. Der er faktisk kun 19 i udstykningen, der har tilmeldt sig ordningen.

 

Fibernet:  Alle viste stor interesse for emnet.  Bestyrelsen var glade for opbakningen, og vil arbejde videre med sagen, og der bliver ikke sat noget i gang, før der er overblik over økonomien for den enkelte grundejer, og bestyrelsen ønsker at der bliver afholdt et særskilt møde, når vi har tilstrækkeligt materiale at fremlægge.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til Formanden Anne-Grethe Nielsen for afsluttende bemærkninger.

 

Anne-Grethe Nielsen takkede dirigenten for veludført arbejdet og ønskede de fremmødte en fortsat god aften.

 

 

Severin Finderup, referent                                                                    Kai Ambus, dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk