Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

 

”GRUNDEJERFORENINGEN TORNEBAKKEN”

 

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:00 i Blistrup Medborgerhus:

 

Der var 13 parceller repræsenteret ved generalforsamlingen.

Formanden Anne-Grethe Nielsen bød forsamlingen velkommen.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kai Ambus, der blev valgt. Kai Ambus takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed var beslutningsdygtigt.

 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden læste sin beretning op, hvorefter dirigenten spurgte, om der var spørgsmål.

(Beretningen uddeles sammen med referatet).

Der var ingen spørgsmål.

Formandens beretning blev dermed enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 3 Regnskaber

 

  1. Kasserer Kirsten Ambus henviste til det omdelte regnskab for 2018 og kunne meddele, at der pr. 31.12.2018 ingen restancer er af kontingent. Regnskabet viste et underskud på 456,36 kroner og en egenkapital på 82.919,75 kroner. Regnskabet godkendt.

 

  1. Fastsættelse af diæter til bestyrelsen, som er samme beløb som de foregående år.

Bestyrelsens forslag:

Formand kr. 2.500,-

Kasserer kr. 2.500,-

Sekretær kr. 1.000,-

Bestyrelsens forslag til diæter blev godkendt.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent til grundejerforeningen. Bestyrelsens forslag på kr. 100,- pr. år blev     

 godkendt.

 

  1. Det omdelte budget for 2018, blev gennemgået af kassereren.

Budgettet viste et underskud på 1.700 kroner.

Budget blev godkendt.

 

Pkt. 4 Indkomne forslag

 

       Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

 

 

 

 

 

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen

 

Kirsten Ambus                        nuværende kasserer            blev valgt for de næste 2 år

Severin Finderup                     Bestyrelsesmedlem             blev valgt for de næste 2 år

Henrik Hansen                        Bestyrelsesmedlem             blev valgt for de næste 2 år

Henrik Børgesen                     Suppleant                           blev valgt for 1 år

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Pkt. 6 Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Hans Sørensen                        Nyvalgt  2. revisor              blev valgt for de næste 2 år

Kjeld Schmidt                         revisorsuppleant                blev valgt for 1 år

 

Pkt. 7 Eventuelt

 

Anne-Grethe Nielsen ville gerne høre om der var andre, der havde oplevet et større elforbrug, efter at Radius sidste sommer udskiftede målere i vort område.

Det var der ikke blandt de fremmødte.

Et medlem nævnte, at man selv kunne kontrollere de nye målere med lidt snilde. Den viser forbruget i hele døgnet med mere.

Han foreslog bestyrelsen at fjerne tidligere års budgetter fra hjemmesiden, hvilket bestyrelsen fandt fornuftigt og fjerner dem snarest.

 

Intet nyt om fibernet.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til Formanden Anne-Grethe Nielsen for afsluttende bemærkninger.

 

Anne-Grethe Nielsen takkede dirigenten for veludført arbejdet og ønskede de fremmødte en fortsat god aften.

 

 

Severin Finderup, referent                                                                    Kai Ambus, dirigent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk