Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

 

Grundejerforeningen Tornebakken

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011.

Indtægter:

 

Kontingenter

11.236,00 kr.

Renteindtægter og gebyr

Indtægtsførte, ikke betalte kontingenter inkl. gebyrer   

149,81 kr.

244,00 kr.

Indtægter i alt

11.629,81 kr.

Udgifter:

 

Bankgebyr

600,00 kr.

Generalforsamling

1.513,00 kr.

Møder

180,40 kr.

Snerydning

7.750,00 kr.

Porto og kontorhold

1.228,00 kr.

Honorar

6.000,00 kr.

Diverse

150,00 kr.

Udgifter i alt

17.421,40 kr.

Årets underskud

-5.791,59 kr.

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

88.152,06 kr.

Tilgodehavende kontingent, 1 grundejer.

244,00 kr.

Aktiver i alt

88.396,06 kr.

Passiver:

 

Egenkapital primo

94.087,65 kr.

Årets overskud 

Forudbetalt kontingent                                                                                         

-5.791,59 kr.

100,00 kr.

Egenkapital ultimo

88.396,06 kr.

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

Forfaldne ikke betalte kontingenter inkl. de tillagte rykkeromkostninger er indtægtsført, og aktiveret som tilgodehavende.

En grundejer har betalt dobbelt kontingent, hvilket er bogført som forudbetalt kontingent.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

Der er konstateret et tab på 64,00 kr. i forbindelse med tvangsauktion på ejendommen By-Lyngen 9.

Blistrup, den         januar 2012

________________                     _______________                         ________________

Christian Bitsch                              Henning Gröntved                         Kirsten B. Ambus

Revisor                                          Revisor                                            Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk