Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen Tornebakken

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Indtægter:

 

Kontingenter

11.100,00 kr.

Renteindtægter og rykkergebyrer

Indtægtsførte, ikke betalte kontingenter    

540,54 kr.

200,00 kr.

Indtægter i alt

11.840,54 kr.

Udgifter:

 

Bankgebyr

600,00 kr.

Generalforsamling

2.243,00 kr.

Møder

155,95 kr.

Snerydning

0,00 kr.

Porto og kontorhold

2.679,83 kr.

Honorar

6.000,00 kr.

Diverse

259,00 kr.

Udgifter i alt

11.937,78 kr.

Årets underskud

-97,24 kr.

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

87.718,82 kr.

Tilgodehavende kontingenter  

804,00 kr.

Aktiver i alt

88.522,82 kr.

Passiver:

 

Egenkapital primo

88.296,06 kr.

Årets overskud 

Forudbetalt kontingent                                                                                          

-97,24 kr.

324,00 kr.

Egenkapital ultimo

88.522,82 kr.

 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

Forfaldne ikke betalte kontingenter inkl. de tillagte rykkeromkostninger er indtægtsført, og aktiveret som tilgodehavende.

Der er 4 grundejere, som har betalt henholdsvis dobbelt og a conto kontingent, hvilke er bogført som forudbetalte kontingenter.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

 

Blistrup, den 18. januar 2013

________________                     _______________                         ________________

Christian Bitsch                              Henning Gröntved                         Kirsten B. Ambus

Revisor                                          Revisor                                            Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk