Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

                                            Grundejerforeningen Tornebakken

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014

Indtægter:

 

Kontingenter

11.000,00 kr.

Forudbetalte kontingenter

200,00 kr.

Debiterede,  ikke betalte kontingenter

100,00 kr.

Renteindtægter

       60,05 kr.

Indtægter i alt

11.360,05 kr.

Udgifter:

 

Bankgebyrer

600,00 kr.

Generalforsamling

1.205,00 kr.

Bestyrelsesmøder

791,80 kr.

Snerydning

0,00 kr.

Kontorhold og porto

806,84 kr.

Honorar

6.000,00 kr.

Hjemmeside

     708,00 kr.

Udgifter i alt

10.111,64 kr.

Årets overskud

  1.248,41 kr.

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

86.774,14 kr.

Tilgodehavende 

     100,00 kr.

Aktiver i alt

86.874,14 kr.

Passiver:

 

Egenkapital primo

85.625,73 kr.

Årets overskud                                                                                        

  1.248,41 kr.

Passiver i alt

86.874,14 kr.

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

Forfaldne ikke betalte kontingenter inklusive eventuelle rykkeromkostninger er indtægtsført, og aktiveret som tilgodehavende.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

Blistrup, den   26.   januar 2015

________________                     _______________                         ________________

Christian Bitsch                            Henning Gröntved                         Kirsten B. Ambus

Revisor                                         Revisor                                           Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk