Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

                                        Grundejerforeningen Tornebakken

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

 

Indtægter:

 

Kontingenter

11.300,00 kr.

Renteindtægter og gebyr

11,03 kr.

Indtægter i alt

11.311,03 kr.

 

 

Udgifter:

Tabt kontingent i insolvent dødsbo

 

100,00 kr.

Bankgebyr

600,00 kr.

Generalforsamling

1.568,70 kr.

Bestyrelsesmøder

731,50 kr.

Snerydning

0,00 kr.

Porto og kontorudgifter

1.364,71 kr.

Honorar til bestyrelse

6.000,00 kr.

Hjemmeside

753,00 kr.

Udgifter i alt

11.117,91 kr.

 

 

Årets resultat   

193,12 kr.

 

 

 

 

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

87.067,26 kr.

Aktiver i alt

87.067,26 kr.

 

 

Passiver:

 

Egenkapital primo

86.874,14 kr.

Årets resultat                                                                                        

193,12 kr.

Egenkapital ultimo

87.067,26 kr.

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

Blistrup, den 22. januar 2016

________________                     _______________                         ________________

Christian Bitsch                            Henning Gröntved                         Kirsten B. Ambus

Revisor                                         Revisor                                           Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk