Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Grundejerforeningen Tornebakken

 

Driftsregnskab og balance for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

 

Indtægter:

 

Kontingenter

11.300,00 kr.

Restanceindbetaling for 2015

100,00 kr.

Indtægter i alt

11.400,00 kr.

 

 

Udgifter:

 

Bankgebyr

600,00 kr.

Generalforsamling

1.603,00 kr.

Møder

733,00 kr.

Snerydning

0,00 kr.

Hjemmeside

993,00 kr.

Porto og kontorhold

2.423,31 kr.

Honorar

6.000,00 kr.

Diverse

0,00 kr.

Udgifter i alt

12.352,31 kr.

 

 

Årets underskud

952,31 kr.

 

 

 

 

Aktiver:

 

Kontant

0,00 kr.

Bankindestående

86.614,95 kr.

Aktiver i alt

86.614,95 kr.

 

 

Passiver:

 

Egenkapital primo

87.067,26 kr.

Årets underskud

Forudbetalt kontingent

-952,31 kr.

500,00 kr.

Egenkapital ultimo

86.614,95 kr.

 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag.

Fire grundejere har betalt ud over det fastsatte kontingent, hvilket er bogført som forudbetalt kontingenter.

Udgifterne til kontorhold er overskredet i forhold til budgettet, da det viste sig, at der skulle købes giroindbetalingskort.

Bankbeholdning er i overensstemmelse med pengeinstituttets noteringer, og kassebeholdningen er konstateret tilstede.

 

 

Blistrup, den 20. januar 2017

 

 

 

________________                                                _______________                                     ________________

Christian Bitsch                                                      Henning Gröntved                                     Kirsten B. Ambus

Revisor                                                                    Revisor                                                      Kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk