Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Jorgen & Maj-Britt Palmbak, 13.06.2018 (15:14:13)

NABOHJAELP
Vi er nu valideret ved NABOHJAELP og tager gerne mod invitationer. I langt det meste af tiden er her nogle hjemme, maaske lige med undtagelse af ture til koebmanden
Vi har to hunde og gaar forskellige ruter i omraadet to gange om dagen (morgen og aften), saa hvis der er nogle naboer som har behov for lidt ekstra tilsyn, saa lad os det vide og vi vil laegge turen omkring jeres ejendom.

Jorgen & Maj-Britt Palmbak, 12.06.2018 (15:43:50)

Tak for tilbagemeldingen Anne-Grethe.
Nu har vi jo endnu ikke deltaget i et beboer moede, men kunne dog forestille os at punkter som er rejst i det nyligt udsendte interne kommunikation kunne tages op ved beboer moeder - hvis saadanne holdes??
Med hensyn til graesvedligeholdelse paa stien ved Peder Thomsens vej, vil vi behandle det een gang til, men derefter vil graesset ikke blive slaaet hvis der forefindes hunde ekskrementer
Vi vil derimod paa det kraftigste anbefale at hunde-stationer bliver oprettet. Dette kan eventuelt blive gjort ved Bestyrelsens kontakt til https://tikspac.dk/

Et maanedligt beboer moede kunne maaske bidrage til at faa ting gennemfoert da det kunne lade til at et moede een gang om aaret faar mange ting til at falde i glemmebogen - det kunne maaske endda faa pustet liv i vores webbie grf.tornebakken,dk - ni kommentarer in 2013, een i 2014 og tre i 2018 er jo ikke meget, og baseret paa din udsendte liste burde der vaere mere.
Vi har vaeret i et utal af forskellige Beboer Foreninger og kan oplyse at de emner du beroerer er ganske normale, vi har dog set dem loest ved at bringe dem op ved hyppige moeder.
Det giver ogsaa naboer mulighed for at laere hinanden at kende

DET SIGER LOVEN
Vejloven § 70

"Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning."

Færdselsloven § 87

"Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen."

Lov om private fællesveje, renholdelse § 82, stk. 3.

"Grundejerne skal fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen".

Mvh,

Anne-Grethe Nielsen, 12.06.2018 (08:13:08)

Kære Jørgen og Maj-Britt.
Tak fordi I har benyttet kommentarfeltet her på siden. Det er jo en mulighed for grundejerne til at kommunikere problemstillinger med hinanden. Spørgsmålet er så, om det bliver læst.
Det rejste problem er det evigt tilbagevendende vedr. hundelorte. Det kommer vi aldrig til livs, for synderne kan ud over os selv også være udefra kommende hundeluftere. Jeg tænker også, at børn og unge der lufter hund, givetvis ikke alle er begejstrede for opsamling. Undskyld hvis jeg her træder nogen over tæerne.
Under alle omstændigheder fritager det ikke for ansvaret for at slå græsset langs stierne i vores udstykning.

Jorgen & Maj-Britt Palmbak, 03.06.2018 (13:15:33)

Vi blev for nylig paabudt at slaa graesset ved stien Peder Thomsens Vej. Det er blevet slaaet een gang siden vi flyttede ind (4 april 2018)
Resultatet blev at jeg var smurt ind i hundelort op til knaeene. Saa til dem der bemaerker det hoeje graes, underretter vi at det nu er en del af vores lokale natur. Vi slaar ikke graes foerend folk samler op efter deres dyr.
Vi har selv to hunde og gaar i omraadet og kan se at her tilsyneladene er en del hunde-ejere som mener omraadet er dedikeret som alment toilet for deres dyr, eller maaske mener andre samler op fro dem. Som naevnt er vi lige flyttet hertil og maaske er det den generelle opfattelse at man ikke samler op efter sine dyr. Hvis det er tilfaeldet saa vil vi da gerne bidrage med griseriet og spare poserne.

Per Nielsen høbuen 10 , 23.04.2018 (13:04:53)

Nu har jeg talt med flere ang. Fibernet,min svoger som bor i dønnevælde i Græsted har fået tilsagn om fibernet derude ,de søgte om en puljeordning med underskrifter,de fik den sgu til favorabel pris ca.2000 pr.tud det syntes jeg at vi burde prøve alle sammen her,jo før jo bedre, og samtidig stiger priserne jo også husene så se at komme igang

Anne-Grethe Nielsen, 16.02.2014 (18:49:42)

Bestyrelsen har desværre fået rundsendt budgettet for 2013 i stedet for 2014 sammen med indkaldelsen til generalforsamling.
Budget for 2014 kan ses under fanebladet Regnskaber-budgetter i venstre side.

Güllendorff, 23.11.2013 (20:05:35)

Vi er helt med på 200 ekstra for renholdelsen / afbrænding af fortov. Det er et lille beløb for at slippe for at tænke på sit fortov :-)
God ide. Vester- Vangen 7

Tommy Nielsen, 21.11.2013 (13:12:21)

Jeg har med stor interesse læst de forskellige indlæg vedr. reholdelse af fortorve i udstyknigen.
I forbindelse med dette undrer det mig meget, hvem er det der definerer, hvad der er acceptabel renholdelse.

Jeg må give Niels Vest fuldstændig ret, vi mener heller ikke at problemet er så stort, som det bliver blæst op til.

Sidst var det støjende lastbiler, der skulle ud af kvarteret. Nu er det åbenbart det minimale ukrudt man ser rundt omkring der har fået bestyrelsens opmærksomhed.

HVOR går grænsen ??

Hvis bestyrelsen mener problemet er så stort må man jo kontakte kommunen, der så kommer ud og laver et skøn. Præcist som det også foregår med folk der ikke klipper deres hæk.
I grelle tilfælde sørge Kommunen for at hækken bliver klippet på grundejerens regning.

Bestyrelsen skal ikke til at lege politi rundt omkring i udstykningen. Det har vi Kommunen til.

Skulle bestyrelsen gøre en aktiv indsats skulle man heller få opsat nogle skraldespande, hvor folk kunne aflevere deres hundelorteposer der for nuværende ofte bliver smidt rundt omkring i kvarteret.
Det vil forskønne !!!

Jytte og Jørgen Thersholt, 20.11.2013 (21:37:28)

Vedr. Efterårsbrev af 15. nov. 2013
Med hensyn til renholdelse/vedligeholdelse af foreningens fortove må man desværre konstatere, at ikke alle grundejere gør sin pligt, nemlig at leve op til ordensreglerne og vedtægternes bestemmelser.

Bestyrelsens ellers gode initiativ ændrer ikke ved, at det er den enkelte grundejers pligt og ansvar at sikre at fortovet er renholdt og farbart.

Vi synes at der i enkelte tilfælde udvises en hensynsløs ligegyldighed og manglende respekt for områdets udseende og for fællesskabet i foreningen.

En del fortove er udlagt med græs, som den enkelte grundejer passer ved at slå græsset. Disse grundejere, samt de der i øvrigt renholder deres SF-stensbelagte fortov bør ikke bøde for at andre ikke overholder ordensregle-ment og vedtægter.

Vi foreslår indførelse af en eller anden form for sank-tionsbestemmelser, hvor besty-relsen udstyres med fornøden beføjelse til, ved hjælp udefra, at bringe fortovet i forsvarlig stand og derefter pålægge den enkelte grundejer, der ikke overholder bestemmelserne at afholde ud-gifterne.

I øvrigt har vi konstateret at kantstenene mange steder er forvitrede og frostsprængte, især ud for Bylyngen 4, hvor det nærmest er livsfarligt at færdes. Her kan det kun gå for langsomt for kommunen at få det bragt i orden.

Jytte og Jørgen Thersholt, 20.11.2013 (21:01:46)

Vedr. Efterårsbrev af 15. nov. 2013

Niels Vest, 20.11.2013 (09:41:14)

Vedtægternes § 17 angiver hvordan foreningen skal reagere på mangelfuld vedligeholdelse.
Jeg gennemtravede i går samtlige foreningens fortorvsarealer. Jeg kan ikke se at problemet er så stort. Det mest tilgroede fortorv jeg fandt var på Nørrevangen ud for en ejendom der har været sat til salg gennem lang tid. Dette ikke for at hænge nogen ud, men så er køber/sælger problematikken måske ikke så påtrængende.
Hvad er det næste der skal standardiseres? Det bliver skruen uden ende.
Pænt nej tak.

Anne-Grethe Nielsen, 19.11.2013 (20:54:20)

Mange tak for tilbagemeldingen på efterårsbrevet.
Vi vil rigtig gerne modtage kommentarer fra alle grundejere, så spred gerne budskabet. Alle indlæg indgår i et evt. forslag til forårets generalforsamling.

Leif Vedelsbøl, 18.11.2013 (18:55:26)

Til Grundejerforeningens bestyrelse.
Tak for initiativet til forskønnelse af vores område!
Vi er i den heldige situation, at vi har græsrabat, som bare skal slås, når vi alligevel slår græs.
Vi har nok alle lagt mærke til, hvor fine fortovene er nogle steder og hvor ”lådne” de er andre steder.
Hvis vi selv havde et stykke fortov, som skulle renses, ville vi nok benytte sprøjtemiddel. Vi har rigeligt arbejde med at holde fliserne rene inde på grunden.
Kan vi undgå, at der bliver brugt sprøjtemidler på fortovene ved blot at betale 200 kr. mere i kontingent, synes vi det er en glimrende løsning, bestyrelsen har fundet frem til.
Med venlig hilsen
Tornebakken 5

Per Thor Jonassen, 18.11.2013 (17:07:00)

Først og fremmest vil jeg gerne gøre opmærksom på fortovs-belægningen foran Steendysse-åsen 4. Den er simpelthen sikkerhedsmæssigt uansvarlig og det er kun et spørgsmål om tid, inden der sker en fald-ulykke og må derfor tages i betragtning, hvis der bliver penge til renovering på vores udstykning.

For det andet vil jeg gerne give min mening til kende ang. grundejerens vedligeholdelse af deres fortove.
For det første er det grundejerens ansvar at holde deres eget fortov rent og respektabelt og det kan derfor ikke være meningen at nogle skal straffes for andres fejl/mangler.
Så hvis der er nogle der ikke lever op til grundejerforeningens vedtægter, må ansvaret ligge hos dem.

Jeg foreslår at tjekke op på lovgivningen ang. Misligholdelse af grundejerforeningers vedtægter og ud fra dette finde en løsning. Dette kunne f.eks. være at hyre et firma til opgaven (uden) grundejerens samtykke, hvorefter regningen fremsendes til denne.


Lars Lysgård, 18.11.2013 (17:00:08)

Vedr efterårsbrev til grundejere
Vi (Anne-Mette og jeg, By-Lyngen 42) vil ikke modsætte os en evt kontingentforhøjelse, med henblik på renholdelse
Dog følgende undren
Da vi har hund går vi en del rundt i kvarteret, både sommer og vinter.
De parceller med manglende renholdelse og for den sags skyld, manglende snerydning, er jo ikke forglemmelser spredt jævnt over hele området, men altid de samme enkelte steder! Man får derfor tanken at det er besynderligt at de der ordner deres fortov skal betale for at enkelte ikke "gider"!

Skriv en kommentar

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk