Grundejerforeningen-Tornebakken Blistrup

Tornebakken

Blistrup by og  Ludshøj by, Blistrup

Vedtægter

 

 

Stiftet den 29. januar 1964

Vedtægterne er senest revideret og vedtaget på

Ekstraordinær Generalforsamling den 5. marts 2007

 

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til tinglyst deklaration.

Alle nuværende og fremtidige ejere af følgende ejendomme og evt. parceller heraf har pligt og ret til at være medlem af grundejerforeningen.

 

Ejendommene matr. nr.

1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 1bt, 1bu, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cb, 1cc, 1cd, 1ce, 1cf, 1cg, 1ch, 1ci, 1ck, 1cl, 1cm, 1cn, 1co, 1cp, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1cv, 1cx, 1cy, 1cz, 1cæ, 1cø, 1da, 1db, 1dc, 1dd, 1de, 1e, 1ee, 1ef, 1eg, 1eh, 1ei, 1ek, 1el, 1em, 1en, 1eo, 1ep, 1es

alle af Blistrup by, Blistrup.

 

2d, 2g, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 5a, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5n, 5o,

alle af Ludshøj by, Blistrup, samt ejendommen med dobbelt matrikelbetegnelse 1de, Blistrup by og 2v, Ludshøj by, Blistrup.

§ 2

Grundejerforeningens formål er:

At påtale overtrædelser af ejendommenes pålagte servitutter og foretage enhver handling, der måtte have fælles interesse for medlemmerne.

§ 3

Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

§ 4

Den ordinære årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal i kalenderåret og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

§ 5

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen til formanden.

§ 6

Pkt. 1                      Valg af dirigent og stemmetællere

Pkt. 2                       Formanden aflægger beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 3                      Kassereren forelægger det reviderede regnskab for grundejerforeningen og forslag til budget.

               a)               Godkendelse af regnskabet

               b)               Fastsættelse af evt. honorar til bestyrelsen

               c)               Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen

               d)               Godkendelse af budget

Pkt. 4                      Indkomne forslag

Pkt. 5                      Valg af formand og bestyrelse jfr. § 10 og 11 samt valg af suppleant

Pkt. 6                      Valg af revisorer samt revisorsuppleant jfr. § 12

Pkt. 7                      Eventuelt.

 

§ 7

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af dagsorden eller jfr. § 8.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæring herom og indkaldelse med mindst 14 dages varsel.

§ 8

Skt. 1. På den ordinære generalforsamling vedtages forslag med simpelt flertal.

 

Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling vedtages forslag med simpelt flertal.

Stk. 3. Ved beslutninger, der er særlig byrdefulde for foreningens medlemmer og ved vedtægtsændringer kræves dog, at over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke over halvdelen af foreningens medlemmer tilstede og ønskes forslaget opretholdt, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling jfr. § 7.  Hvis 2/3 af de afgivende stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de fremmødtes antal.

§ 9

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver ejendom én stemme. Enhver kan kræve skriftlig afstemning. Ved bortrejse fra landet, sygdom eller militærtjeneste kan et medlem stemme skriftligt ved fuldmagt, attesteret af to vitterlighedsvidner. De respektive ægtefæller/medejere kan gensidigt stemme for hinanden. Er et medlem umyndigt, kan værge møde og afgive stemme på sin myndlings vegne.

§ 10

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager grundejerforeningens interesser i enhver henseende og repræsenterer denne i alle forhold. Valg af bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling og gælder for en periode på 2 år og således, at tre medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år. Ingen er pligtig til at modtage genvalg mere end én gang, men alle medlemmer er i øvrigt pligtig til at acceptere valg. Generalforsamlingen fastsætter honorar til bestyrelsen.

§ 11

Generalforsamlingen vælger formand og 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for 1 år. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fordeler arbejdet mellem sig. Sekretæren tager referat fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referaterne underskrives af sekretæren og arkiveres hos formanden.

§ 12

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som vælges for 2 år og således, at en revisor er på valg hvert år. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. Regnskabet revideres af de to revisorer. Revisorerne har ret til uanmeldt revision.

§ 13

Bestyrelsesmøderne afholdes så ofte, som det findes nødvendigt dog mindst 3 gange årligt. Formanden indkalder bestyrelsen. Indkaldelsen bør som regel ske med minimum 7 dages varsel. I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel.

§ 14

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens (og i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.

§ 15

Kontingenter og andre indtægter indsættes på bankkonto, hvorfra der kan hæves af formand og kasserer. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000 kr. Kassereren alene er tegningsberettiget overfor medlemmer. I øvrigt tegnes grundejerforeningen af formand og kasserer.

§ 16

På hver generalforsamling vedtages et fast årligt kontingent pr. parcel for indeværende år. Dette kontingent er kun beregnet til at dække grundejerforeningens administrationsomkostninger samt andre driftsomkostninger. I øvrigt skal medlemmerne pr. ejendom svare lige store bidrag til de fælles goder, der er i området, uanset deres ejendoms areal.

Bestyrelsen sørger for opkrævning af kontingent senest en måned efter den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Kontingent skal være betalt senest én måned efter opkrævningen er modtaget. Restancer over 3 måneder overgives til retslig inkasso, dog først efter at restancen er rykket 3 gange (tredje gang ved anbefalet brev). Opkrævningsgebyr ved sådanne rykkere skal være den til hver tid gældende porto for anbefalet brev + 100 %.

Et medlem, der er i restance, har ikke stemmeret, og er ikke valgbar til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

§ 17

Stk. 1.  Det påhviler den enkelte parcelejer at foretage beskæring af træer og buske i henhold til kommunens regler.

Stk. 2.  Det påhviler ejere af ubebyggede og ubeboede parceller at holde disse ryddede samt at passe og vedligeholde disse. Dette gælder også klipning af græs samt den i stk. 1 nævnte beskæring af træer og buske.

Stk. 3.  Det påhviler grundejerforeningen at påse at stk. 1 og stk. 2 efterkommes, og i tilfælde af forsømmelse påtale dette for parcelejeren. Giver dette intet resultat, er grundejerforeningen berettiget til at foranledige vedligeholdelsen udført for parcelejerens regning. For ubebyggede grunde betyder dette klipning af græs mindst 2 gange årligt i ugerne 23/24 og 39/40.

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk